آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٣٣

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 33

þ طراحی معماری ٢
þ دانشجو: علی اسماعیلی
þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
þ مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی ٩٠-138٩

طراحی یک هنرستان هنرهای تجسمی


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٣2. طراحی معماری 2 / رامین حامد