آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٣5

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 35

þ طرح معماری 5
þ دانشجو: فرناز رضوی
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی ٩٠-138٩

طراحی یک مجتمع مسکونی


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

34. طراحی معماری 2 / امید زرقانی