حاشیه معماری

معماری پنهان در الفبای انگلیسی ـ 1

Margin of Architecture
Alphabetical Architecture - 1

آنچه در ادامه می‌بینید، بخشی از پروژه تایپوگرافی در حال انجام Jing Zhang است که در آن، او هر یک از حروف الفبای انگلیسی را به یک ساختار سه‌بعدی منحصربفرد و در واقع، یک مجموعه معماری جذاب و تماشایی تبدیل می‌کند. 
موضوعات: