آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٣6

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 36

þمقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: لیلا زنده‌دل باهر
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال تابستان سال‌تحصیلی ٩٠-138٩

طراحی یک رستوران شهری


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

35. طرح معماری 5 / فرناز رضوی