حاشیه معماری

معماری پنهان در الفبای انگلیسی ـ 2

Margin of Architecture
Alphabetical Architecture - 2

آنچه در ادامه می‌بینید، بخش دوم از پروژه تایپوگرافی در حال انجام Jing Zhang است که در آن، او هر یک از حروف الفبای انگلیسی را به یک ساختار سه‌بعدی منحصربفرد و در واقع، یک مجموعه معماری جذاب و تماشایی تبدیل می‌کند. (بخش اول)
موضوعات: