آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٣7

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 37

þ آشنایی با طراحی معماری
þ دانشجو: صادق صادق‌زاده
þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
þ مقطع کاردانی رشته معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی ٩٠-138٩

طراحی یک ویلا


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

36. مقدمات طراحی معماری 2 / لیلا زنده‌دل باهر