آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 38

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 38

:: مقدمات طراحی معماری 2
:: دانشجو: شیدا کرجانی
:: گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
:: مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
:: نیمسال تابستان سال‌تحصیلی 90-1389

طراحی یک رستوران شهری