آموزش معماری

واژگان متن‌های معماری ـ 11

Architectural Education
Vocabulary of Architectural Texts - 11

151. Bearing Wall: دیوار باربر

152. Codes: ضوابط و مقررات

153. Court: حیاط

154. Courthouse: دادگستری

155. Courtyard: حیاط مرکزی

156. Curtain Wall: دیوار پرده‌ای

157. Feasibility: امکان‌سنجی

158. Handrail: نرده

159. Masonry Wall: دیوار بنایی

160. Objectives: اهداف، مقاصد

161. Patio: حیاط خلوت، پاسیو

162. Priorities: اولویت‌ها

163. Schedule: برنامه زمان‌بندی

164. Zone: عرصه، منطقه

165. Zoning: منطقه‌بندی، عرصه‌بندی، زون‌بندی