آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 39

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 39

:: طرح معماری 5
:: دانشجو: پریناز خادمی
:: گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
:: مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
:: نیمسال دوم سال‌تحصیلی 90-1389

طراحی یک مجتمع مسکونی