آموزش معماری

توصیه‌های بزرگان معماری به معماران جوان ـ 2

Architectural Education
Advices of Architecture’s Masters to Young Architects - 2

کنگو کوما:
همیشه بهشون توصیه می‌کنم به سایت‌های ساختمانی برن و مستقیما با اهل فن و کسانی که مشغول ساخت هستند، ارتباط برقرار کنند. مبدا اصلی خلاقیت، همون سایت ساختمونیه. اگر همه‌اش توی استودیو بنشینیم، خودمون رو از طبیعت و فرایند ساخت جدا کرده‌ایم.

Kengo Kuma:
I always suggest to go to site and communicate with the craftsmen directly. The site is the inner source of creation. In our studios, we are separated from nature and we are separated from the construction.
http://www.designboom.com/eng/interview/kuma.html


شیگرو بان:
سفر کنید؛ این‌طوری با فرهنگ‌های مختلف در دور دنیا آشنا می‌شید، دیگه اینکه به کامپیوتر وابسته نشید.

Shigeru Ban:
Travel! Then you can understand different cultures of the world and don't depend on the computer.
http://www.designboom.com/eng/interview/shigeru_ban.html

هانی رشید:
کنجکاوی، تواضع، خوش‌بینی و عقل سلیم، همه جا به دردتان خواهد خورد.

Hani Rashid:
Curiosity, humility, optimism and lots of gumption will see you through almost anything.
http://www.designboom.com/eng/interview/hanirashid.html

_________________________
:: منبع: گفتگویی با معماران نوپرداز: فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 100، پاییز 1389