گفت‌وگوهای معماری

معماری زمینه‌گرا؛ چرا و چگونه؟ ـ 10

Architectural Discussions
A Discussion about Contextual Architecture - 10

:: New Library and Auditorium of Pontifical Lateran University
:: Location: Rome, Italy
:: Date: 2004-2006
:: Architect: King Roselli Architetti

فاطمه شریعتمداری: طرح معمار برای یه توسعه کتابخونه در مجاورت بناهایی آجری به رنگ اکر روشن، یه مکعب آجری است از همون رنگ، به همون ارتفاع، اما متفاوت.


معمار سالن‌های مطالعه رو در چرخشی سیار و مخزن ها رو ایستا قرار داده است. این چرخش، سه شکاف اریب، اما با جهات مختلف، در سطح نما به وجود آورده و این مکعب ساده یه جاهایی کات شده است.

رمپ‌های پهنی که سطوح صاف فضای مطالعه روش تا خورده‌اند، سه طرف کار رو گرفته‌اند و در طرف چهارم، مخزن‌ها بر سطوحی صاف قرار گرفته‌اند.

در واقع، به لحاظ سیالیت فضایی و تراوش این نگاه به نما، بنا "متفاوت" از چارچوب‌ها و بناهای مجاور، اما کاملا هم‌خوان با آنهاست.