آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 40

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 40

:: طراحی معماری 4
:: دانشجو: نازیلا صدیق‌بیان
:: گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
:: مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری
:: نیمسال اول سال‌تحصیلی 91-1390

طراحی یک مجتمع سینمایی