آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 41

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 41

:: طرح معماری 5
:: دانشجو: محمدعلی عبدالصمدی
:: گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
:: مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
:: نیمسال اول سال‌تحصیلی 91-1390

طراحی یک مجتمع مسکونی