آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 43

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 43

:: طراحی معماری 4
:: دانشجو: راحله محرمی
:: گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
:: مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری
:: نیمسال اول سال‌تحصیلی 91-1390

طراحی یک مجتمع سینمایی