آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 44

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 44

:: طرح معماری 5
:: دانشجو: رسول سیدلی
:: گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
:: مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
:: نیمسال اول سال‌تحصیلی 91-1390

طراحی یک مجتمع مسکونی