آموزش معماری

توصیه‌های بزرگان معماری به معماران جوان ـ 3

Architectural Education
Advices of Architecture’s Masters to Young Architects - 3

ما یانسونگ:
تعلل نکنید؛ سریع تصمیم بگیرید. هر راهی رو که غریزه‌تون در پنج ثانیه اول پیش پاتون می‌گذاره، بگیرید و برید. اگر به بهانه اینکه باید راه‌حل‌های مختلف رو بسنجید و بهترین انتخاب رو کنید، تعلل کنید، اشتباه تصمیم خواهید گرفت.

Ma Yansong / MAD Architects:
Don't hesitate. Make a decision fast. Follow the first 5 seconds instinct. If you think you need to compare and you hesitate, then it must be a wrong decision.
http://www.designboom.com/eng/interview/MAD.html


جونیا ایشی‌گامی:
بهشون توصیه می‌کنم آزادانه خلاقیت کنند؛ منظورم اینه که به دانش یا خلاقیت‌های گذشته وابسته نباشند. سعی کنند از طریق معماری و طراحی، ارزش‌های جدید خلق کنند؛ ارزش‌های موجود رو به چالش بکشند و با ارزش‌های جدید جایگزین کنند.

Junya Ishigami:
I would encourage them to create things in a free way. This means without depending on past knowledge or past creations. Try to create new values within architecture and design. Challenge current values and come up with new ones.
http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/12187/junya-ishigami-interview.html


کازیو سجیما + ریو نیشی‌زاوا
:
تمرین کنید، پیش برید!

Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA:
Practice, continue!
http://www.designboom.com/eng/interview/sanaa.html

_________________________
:: منبع: گفتگویی با معماران نوپرداز: فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 100، پاییز 1389