آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 45

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 45

:: طرح معماری 5
:: دانشجو: بهمن شهبازی
:: گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
:: مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
:: نیمسال دوم سال‌تحصیلی 91-1390

طراحی یک مجتمع مسکونی