آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 46

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 46

:: طراحی معماری 4
:: دانشجو: فرناز توپچی
:: گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
:: مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری
:: نیمسال اول سال‌تحصیلی 91-1390

طراحی یک مجتمع سینمایی