معماری ایران

دانستنی‎های معماری معاصر ایران ـ 4

Iranian Architecture
Knowables of Iranian Contemporary Architecture - 4

o آیا می‌دانید نخستین تشکل صنفی واحد معماران ایران چه نام داشت و در چه سالی و توسط چه کسانی تاسیس شد؟

þ انجمن آرشیتکت‌های ایرانی دیپلمه که در تاریخ 10 بهمن 1323، توسط کیقباد ظفر، محسن فروغی، علی صادق، منوچهر خورسند، وارتان هوانسیان، عباس اژدری، ناصر بدیع و ایرج مشیری که اعضای موسس انجمن بودند، تشکیل و بعدا، آرشیتکت‌های دیپلمه مقیم تهران نیز به عضویت آن درآمدند. (1)


>>> متن کامل یادداشت