معماری جهان

زیباترین پل‌های جهان

Architecture of the World
The World’s Most Beautiful Bridges

"پل پدیده‌ای است که محیط و منظره اطراف خود را به حرکت درمی‌آورد. ساختن پل، یک حرکت نمادین است؛ علاوه بر اینکه نیاز مردم به رفت‌وآمد را برمی‌آورد، غلبه بر یک مانع را ممکن می‌سازد. بنابراین، تاریخچه پیدایش پل‌ها بسیار مهم است؛ این تاریخ، ریشه در جای پای اولین انسانی دارد که کوشیده است از یک رودخانه آرام عبور کند."
(صدیق‌پور، رابین و رافائل، پل: دوماهنامه معمار، شماره ٢۶، مرداد و شهریور ١٣٨٣)

آنچه خواندید، توصیف زیبا و پرمعنای سانتیاگو کالاتراوا، معمار خلاق و پرآوازه اسپانیایی، از پل، به عنوان یکی از بارزترین نمودهای تعامل هنر معماری و فن مهندسی، بود و آنچه در ادامه می‌بینید، نگاهی است به 15 پل زیبای جهان، به انتخاب Furniture Fashion:

1. The Aiola Island Bridge, Austria


>>> متن کامل یادداشت

موضوعات: معماری پل