جنبه­های مختلف سکونت در معماری2

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

باید به یاد داشت که هستی در جهان علاوه بر کجا شامل یک چگونه نیز می­گردد. هنگامی که احراز هویت مقصود خود را حول کیفیت چیزها متمرکز می­گرداند، تعیین موقعیت ارتباطات فضایی بینابین آنها را منظور می­دارد. البته بدیهی است که بدون احراز هویت واقعی به واسطه چیزها، تعیین موقعیت بین آنها ممکن بوده و به طریق مشابه ممکن است بدون مداخله کامل عملکرد تعیین موقعیت، توسط برخی از چیزها به هویت نیز رسید. پس توانایی در تمییز بین موضوعات احراز هویت و تعیین موقعیت به عنوان جنبه­های دوگانه سکونت و وقوف بر این امر که با وجود حضور همواره این دو جنبه در صحنه، ممکن است نیروی یکی بنا بر اقتضای احوال بر دیگری پیشی گیرد، از درجه بالای اهمیت برخوردار است.

احراز هویت به شکل مادی مکان بستگی دارد، حال آن­که تعیین موقعیت به ادراک از نظام فضایی آن مرتبط می­گردد. معمولاً هر عملی که انجام می­دهیم، با تعیین موقعیت که عملکردی روان­شناختی است، مرتبط می­باشد. آدمی بر اساس تصویر محیطی که به سازمان فضایی محیط بستگی دارد، عمل می­کند.

    احراز هویت و تعیین موقعیت به همراه یکدیگر ساختار کلی سکونت و بالتبع فصل مشترک شیوه­های مختلف آن را فراهم می­آورند. از این­رو سکونت تنها به مفهوم احراز هویت به واسطه کیفیت­هایی که در قالب چیزها تجسم می­یابند، نیست، بلکه تعیین موقعیت در فضایی را که از طریق آنها شکل می­گیرد، نیز می­رساند. فضا اعمال را پذیرا شده و در پی آن به زندگی اجازه وقوع می­دهد. بنابراین می­توان گفت که جنبه های دوگانه سکونت بر عملکردهای معمارانه تجسم (Embodiment) و پذیرش (Admittance) منطبق می­باشند، بدین ترتیب که محیط در همان حال که جهت تحقق اعمالی مشخص، آنها را در خود پذیرا می­گردد، مفاهیمی را نیز تجسم می­بخشد.

    با توجه به آنچه در خصوص مفهوم و جنبه­های مختلف سکونت بیان گردید، می­توان گفت سکنی­گزیدن در اصل عبارت است از جهانی از چیزها را به خود اختصاص دادن که نه با تصورات مادی، بلکه در قالب آثاری در خدمت تعبیر معنا و مقصود بدست­آمده توسط چیزها، روی می­دهد. بر این اساس، جنبه­های دوگانه سکونت را بدین­صورت می­توان بیان کرد: نخست کسب اقتدار در امر وقوف­یافتن بر چیزهای مفروض (اعم از طبیعی یا مصنوع)، دوم ساختن آثاری که آنچه را که آدمی بر آن وقوف­یافته است، در خود ضبط کرده و توضیح می­دهند. این آثار در محدوده مورد بررسی شولتز عبارتند از: آبادی، فضای شهری، نهاد و خانه که طی یادداشت­های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید