پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢٢

آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢٢

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 22

þ آشنایی با طراحی معماری
þدانشجو: مهناز قلیزاده
þگروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
þمقطع کاردانی رشته معماری
þنیمسال دوم سال‌تحصیلی 89-1388

طراحی یک ویلا

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢١. طرح معماری 1 / زهرا گلچین احمدی

/ 2 نظر / 416 بازدید

Hi Very Nice !!! Vila Goog Luck!

-

بازم یه کار کلیشه ای دیگه حفظ شدیم طرحاتو