واژگان متن‌های معماری ـ 9

آموزش معماری

واژگان متن‌های معماری ـ 9

Architectural Education
Vocabulary of Architectural Texts - 9

o Abbey  
þصومعه

o Balance
þتعادل، توازن

o Cobblestone
þقلوه‌سنگ

o Deck
þعرشه، سکویی مسطح و روباز همانند سطح بام

o Downspout
þناودان

o Drain
þفاضلاب‌رو

o Drainage
þشبکه زهکشی، درناژ

o Fieldstone
þسنگ لاشه

o Hallway
þسرسرا

o Monument
þیادمان

o Prefabrication
þپیش‌سازی

o Proportion
þتناسب

o Railing
þنرده، دست‌انداز

o Suburb
þحومه

o Tomb
þآرامگاه، مقبره

/ 0 نظر / 69 بازدید