# دانشگاه_آزاد_اسلامی_هریس

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢١

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢١ Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 21 þ طرح معماری 1þدانشجو: زهرا گلچین احمدیþگروه معماری دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 147 بازدید

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 18

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 18 Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 18 þ مقدمات طراحی معماری 2þدانشجو: غزاله ولیزادهþگروه معماری دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 266 بازدید