# دانشگاه_آزاد_اسلامی_هریس

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢١

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢١ Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 21 þ طرح معماری 1þدانشجو: زهرا گلچین احمدیþگروه معماری دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 210 بازدید

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 16

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 16 Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 16 þ مقدمات طراحی معماری 2þدانشجو: پریسا قرشی‌زادهþگروه معماری دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 328 بازدید